Kamery na predajniach

 
 
 

Kamery na predajniach

KAMEROVÉ SYSTÉMY V PREDAJNIACH

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie prečítali. Tieto informácie sa môžu zmeniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.gangstastreetwear.sk.  

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom eshopu gangstastreetwear.sk, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
Yakuza Slovakia s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava, IČO:50514377, DIČ: 2120566415, IČ DPH: SK2120566415  email:objednavky@amsport.sk, tel.: 0915899499

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: objednavky@amsport.sk, telefonicky na: 0915899499 alebo poštou na korešpondenčnú adresu :Yakuza Slovakia s.r.o.. obchod YAKUZA, Shopping Palace Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2/A,82104 Bratislava

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na ktorých môžu byť dotknuté osoby identifikovateľné.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Monitorovanie priestorov predajní Yakuza kamerovým systémom, tu spracúvame vaše osobné údaje za účelom ochrany nášho majetku na základe našich oprávnených záujmov.   

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Obrazový záznam z kamerových systémov uchovávame 15 dní od jeho vyhotovenia. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
V prípade, ak navštívite niektorú z našich predajní budeme  obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať a poskytnutie je povinné.  

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Príjemcovia na základe osobitných zákonov:
Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na korešpondenčnú  adresu Yakuza Slovakia s.r.o. udedenú vyššie v texte, alebo mailom na  objednavky@amsport.sk.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018