Obchodné podmienky

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Gangstastreetwear.sk

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Gangstastreetwear.sk je Yakuza Slovakia s.r.o.Klincová 37, 82108 Bratislava, IČO:50514377, DIČ: 2120566415, IČ DPH: SK2120566415 

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú orientačný charakter a v prípade predĺženia dod. lehoty bude prevádzkovateľ objednávateľa informovať. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s dodaným tovaro, prípadne e-mailom najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ bude požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a balného a penále 10 eur. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a postúpená parterskej spoločnosti, ktorá prevezme pohľadávku a bude ju od objednávateľa vymáhať.

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (je možné aj elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní , obvykle obratom ( odo dňa prijatia vráteného tovaru ). V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov).

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v internetovom obchode. Kúpna cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom objednávku. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. 

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom ( kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote njneskôr do 7 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

18. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je tieež akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

23. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

23.   Prípadné spory medzi Yakuza Slovakia s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt objednavky@yakuza-shop.sk na Gangstastreetwear.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 29.5.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Celý článok...
 

Objednávka tovaru

 
on-line nákupov - vypnenie objednávky nie je nutné sa registrovať
mailom na mailovej adrese objednavky@yakuza-shop.sk
telefonicky na tel. číslach 0915 899 499, 02/381 028 70 ( v prac. dni 10.00 - 17.00 hod.)

Vaša objednávka  Vám bude potvrdená mailom. Odoslaním Vašej objednávky súhlasíte s našími  obchodnými podmienkami

 

 
 

Doprava a platby

Doprava

Spôsob platby Poštovné a balné pri objednávke do 40 € Poštovné a balné pri objednávke nad 40 

Poštovné a balné pri nákupe nad 100,00 € (nie je možné kombinovať s kupónovými zľavami)

Kuriér dobierka 4,00 € 3,5

0,00 

Kuriér

 

prevod

4,00 € 3,50 €

0,00 

 

 

   

 

Uvedené ceny sú platné len pre doručenie v rámci územia Slovenskej republiky

 

Doručenie do Českej republiky

Doprava Spôsob platby Poštovné a balné  
Slovenská pošta Prevod 8,50 

číslo účtu                          2941044813/1100 Tatra Banka

IBAN                                 SK5711000000002941044813

BIC(SWIFT)                      TATRSKBX

Do Česka tovar na dobierku nezasielame. Akceptujeme len platbu prevodom.

 

Shipping to EU countries

Delivery Payment Shipping Cost Account Details 
International Postal Service Bank Transfer 15,00 

Account Number       2941044813/1100 Tatra Banka

IBAN                          SK5711000000002941044813

BIC(SWIFT)              TATRSKBX

We accept payment in advance only.

 

Dodacia doba

Objednaný tovar doručujeme v dobe, ktorá je uvedená pri konkrétnom objednanom tovare v aktuálnom čase objednania tovaru  /Dostupnosť/. Vyhradzujeme si právo v niektorých prípadoch dlhšiu dobu dodania, nakoľko vo výnimočných prípadoch nedokážeme ovpyvniť dod.dobu v takomto prípade vás však budeme bezodkladne informovať

 

Ak je pri konkrétnom tovare uvedené DODANIE DO 24 HODÍN - platí len pre objednávku odoslanú do 15.00 hod. cez pracovné dni. Cez víkendy a sviatky sa tovar nedoručuje a je odoslaný najbližší pracovný deň a doručený v ďalšom pracovnom dni.

 

Dodacia doba v závislosti od prijatia objednávky, platí pre pracovné dni - pri tovare s dodacou dobou do 24 hodín

Objednávka prijatá v pondelok  do 15.00 hod.     - doručená v utorok

Objednávka prijatá v pondelok  po 15.00 hod.     - doručená v stredu

Objednávka prijatá v utorok     do 15.00 hod.     - doručená v stredu

Objednávka prijatá v utorok     po 15.00 hod.     - doručená vo štvrtok

Objednávka prijatá v stredu     do 15.00 hod.     - doručená vo štvrtok

Objednávka prijatá v stredu     po 15.00 hod.     - doručená v piatok

Objednávka prijatá vo štvrtok  do 15.00 hod.     - doručená v piatok

Objednávka prijatá vo štvrtok  po 15.00 hod.     - doručená v pondelok

Objednávka prijatá v piatok     do 15.00 hod.     - doručená v pondelok

Objednávka prijatá v piatok  po  15.00 hod. v sobotu, nedeľu  - doručená v utorok

 

Ak  sú v objednávke položky s rôznou dĺžkou dodania, tovar odosielame naraz. V prípade, že máte záujem o zaslanie časti objednávky, kde je uvedená dodacia doba kratšia (do 24 hod., do1-2 dni, do 3 dní), ako pri ostatných položkách, napíšte nám a časť objednávky Vám odošleme. Poštovné a balné náklady pri doručení objednávky v dvoch častiach sú navýšené o poštovné a balné náklady pri doručení Sl. poštou o 2,50 € a pri doručení kuriérom o 3,50 €. Tie sú zaúčtované v prvom balíčku.


 Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy, ak takáto situacia nastane, budeme Vás o tom ihned informovať a navrhneme alternatívne riešenie.

 

Ak Vám tovar nebude doručený do troch dní od prijatia informácie o odoslaní Vašej zásielky, prosím kontaktujte nás.

 

Vrátenie a výmena tovaru

V prípade ak Vám zakúpený tovar nesedí, vymeníme vám ho za inú veľkosť prípadne za iný tovar, alebo vám vrátime peniaze. Tovar môžete do 14 dní od prevzatia vrátiť bez udania dôvodu. O odstúpení od zmluvy informujte písomne alebo mailom /objednavky@yakuza-shop.sk/ inak nebude tovar prevzatý. V písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy uveďte číslo objednávky a číslo účtu alebo presnú adresu pre finančné vyrovnanie.

Tovar pošlite nepoškodený so všetkými dokumentmi a dokladom o kúpe (kópia dokladu), (odporúčame ako doporučený balík s poistením v hodnote tovaru), zásielka na dobierku nebude prevzatá. Pri dodržaní podmienok na vrátenie tovaru do 14 dní Vám budú peniaze odoslané do 48 hodín od prevzatia tovaru (najneskôr do 7 dní) prevodom na Váš účet, ktorého číslo ste písomne uviedli, prípadne šekom na adresu do 14 dní.

 

Ohľadne výmeny alebo vrátenia tovaru nás prosím

 

kontaktujte písomne alebo mailom  - NIE TELEFONICKY.

objednavky@yakuza-shop.sk

 

Adresa pre vrátenie tovaru :  Yakuza Slovakia s.r.o.,  obchod YAKUZA, Shopping Palace Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika